ឯកត្តបុគ្គល គណនីប្រាក់បញ្ញើ គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីតម្រូវការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនោះ លោកអ្នក​អាច​វិនិយោគ​ទ្រព្យសម្បត្តិ​នោះ តាម​វិធីមួយ​ដែល​ពុំមានការខាតបង់​ហើយថែមទាំងទទួលបានការប្រាក់ដ៏ខ្ពស់ទៀត។​អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើនោះគឺ គ្រាន់តែលោកអ្នកបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ណាមួយប៉ុណ្ណោះ។

លោកអ្នកគ្រាន់តែជ្រើសរើសយករយៈពេលកំណត់ណាមួយដើម្បីទុកសាច់ប្រាក់ រួចហើយ​លោកអ្នក​នឹង​ទទូលបាន​សាច់ប្រាក់​កើនឡើង​យ៉ាងសន្សឹមៗដោយខ្លួនឯង។ នៅឯធនាគារUCB លោកអ្នក​អាច​រើសយក​រយៈពេលកំណត់​បានដូចជា ៣ខែ ៦ខែ និងរយៈពេល១ឆ្នាំ។

លក្ខខណ្ឌរយៈពេលកាន់តែយូរ ការប្រាក់កាន់តែខ្ពស់។

UCB fixed deposit accounts

មានប្រសិទ្ឋិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០

 

 

រយះពេល

ប្រាក់រៀលប្រាក់ដេីមអប្បបរមា២,០០០,០០០​ រៀល

ប្រាក់ដុល្លាអាមេរិកប្រាក់ដើមអប្បបរមា១,០០០ដុល្លាអាមេរិក

ការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

 (ក្នុង១ឆ្នាំ)

ការប្រាក់នៅចុងគ្រា

 (ក្នុង១ឆ្នាំ)

ការប្រាក់រៀងរាល់ខែ

(ក្នុង១ឆ្នាំ)

ការប្រាក់នៅចុងគ្រា

(ក្នុង១ឆ្នាំ)

៣ ​ខែ
២,៧៥%
៣,០០%
-
២,០០%
៦ ​ខែ
៣,៥០%
៣,៧៥%
២,២៥%
២,៥០%
១២ ខែ
៤,២៥%
៤,៥០%
២,៧៥%
៣,០០%
២៤ ​ខែ
-
-
២,៧៥%
៣,០០%
៣៦ ​ខែ
-
-
២,៧៥%
៣,០០%

សំគាល់់៖

  • អត្រាការប្រាក់គណនីសន្សំធម្មតាត្រូវបានប្រគល់ជូន សំរាប់អតិថិជនដែលធ្វើការដកសាច់ប្រាក់​មុនកាលកំណត់។
  • ការប្រាក់និងកាតព្វកិច្ចពន្ធត្រូវតែសងត្រលប់វិញក្នុងករណីដែលអតិថិជនធ្វើការដកសាច់ប្រាក់មុនកាលកំណត់
    និងគណនីកាលកំណត់ស្ថិតក្នុងប្រភេទផ្តល់ការប្រាក់ប្រចាំខែ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS