គណនីសន្សំ

គណនីសន្សំ

ជាកន្លែងដែលល្អបំផុត​សម្រាប់​ទុកដាក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​របស់​លោកអ្នក​ ហើយ​មាន​ការរីកចំរើន ។ គណនីសន្សំ​របស់យើង​​ជា​គណនីមួយ​​ដែល​មានលក្ខណៈ​ងាយស្រួល ហើយ​​ភាគច្រើន​​អតិថិជន​​របស់យើង​​ចូលចិត្ត​​ប្រើច្រើន​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ​របស់ខ្លួន។ ពេល​លោកអ្នក​បើកគណនី​ដ៏មាន​សុវត្ថិភាព និង​មានលក្ខណៈ​ផ្ទាល់ខ្លួន​មួយនេះ លោកអ្នកនឹងអាចដាក់ប្រាក់បញ្ញើ ដកប្រាក់ និង​ផ្ទេរសាច់ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​បាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។

គណនីសន្សំរបស់ធនាគារ UCB ក៏មានផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់ដែរ ដូច្នេះហើយលោកអ្នកបង្កើនសក្តានុពលក្នុងការសន្សំរបស់លោកអ្នក។

  • គណនីសន្សំរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិក នឹងធើ្វការផ្លាស់ប្តូរអាត្រាការប្រាក់មក ០.៥០%​ ក្នុងមួយឆ្នាំវិញ។

មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១​ ខែ វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ ២០២០

តារាងអត្រាការប្រាក់ និងកំរៃសេវា

ការពិពណ៌នា  

អត្រាការប្រាក់ និងកំរៃសេវា  

រូបិយប័ណ្ណ  

រៀល  

ដុល្លាអាមេរិក  

អឺរ៉ូ/ដុល្លាសាំងហ្គារពួរ/បាត/យេនជប៉ុន/យ័ន  

គណនីសន្សំ  

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង   ៤០០  ,០០០   ១០០.០០   តម្លៃសមមូលនឹង១០០ដុល្លារ  
បិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល១ខែ   ១២០,០០០   ៣០.០០   តម្លៃសមមូលនឹង៣០  ដុល្លារ  
បិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល៣ខែ   ៤០,០០០   ១០.០០   តម្លៃសមមូលនឹង១០ដុល្លារ  

ប្តូរសៀវភៅគណនីសន្សំ

(បាត់ ឬត្រូវបានលួច)  
២០,០០០   ៥.០០   តម្លៃសមមូលនឹង៥ដុល្លារ  
អត្រាការប្រាក់ក្នុង១ឆ្នាំ ០.៥០%   ០.៥០%   មិនមានអត្រាការប្រាក់  
អត្រាការប្រាក់គ្រឹស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ និង ធនាគារ
០.២០% ០.២០% មិនមានអត្រាការប្រាក់

សេវាកម្មប័ណ្ណអេធីអឺម  

បណ្ណអេធីអឹមអាចដកទឹកប្រាក់
ក្នុង១ថ្ងៃ
៤,000,000 ១,000   មិនមាន  
សេវាបណ្ណអេធីអឹមក្នុង១ឆ្នាំ   ១២,000   ៣.00  
ការដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនATMនៅធនាគារដទៃ 
(Easy Cash Member)  
២,000   0.៥០  
សេវាបណ្ណអេធីអឹមឆែកសមតុល្យ
សាច់នៅធនាគារផ្សេង​
(Easy Cash​Member)  
១,២00   0.៣0  
ដកប្រាក់បណ្ណអេធីអឹមនៅធនាគារ
ផ្សេង​(Non Easy​​ CashMember)  
២0,000   ៥.00  
សេវាបណ្ណអេធីអឹមឆែកសមតុល្យសាច់
នៅធនាគារផ្សេង​ (Non Easy Cash Member)  
២,000   0.៥០  
បណ្ណអេធីអឹមខូច​ឬបាត់   ១២000   ៣.00  

សេវាផ្សេងៗ  

ថ្លៃសេវាបើកប្រាក់ខែ   ៨,000   ២.00   មិនមាន  
លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យ   ២0,000   ៥.00   តម្លៃសមមូលនឹង៥ដុល្លារ 
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ ២0,000 ៥.00 តម្លៃសមមូលនឹង៥ដុល្លារ
បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការ​ (ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ខែបច្ចុប្បន្ន) ៨,000 ២.00 តម្លៃសមមូលនឹង២ដុល្លារ សម្រាប់ការស្នើសុំ
លិខិតបញ្ជាក់សំរាប់សវនកម្ម ៤0,000 ១0.00 តម្លៃសមមូលនឹង១០ដុល្លារ

បញ្ញើនិងដកប្រាក់តាមសាខាឆ្លងតំបន់ ប្រសិនចំនួនលើសពី ២០,០០០ដុល្លា អាមេរិក ឬ រូបិយប័ណ្ណ មានតំលៃស្មើ(កំរិតប្រចាំថ្ងៃ)(3)

០.១០ % ០.១០ % ០.១០ %
ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណែត មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ

កំណត់សម្គាល់

(១) កម្រៃសេវានិងថ្លៃសេវាគិតជាប្រាក់រៀលហើយអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើ
អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររវាងប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក។ រូបបិយប័ណ្ណ (អឺរ៉ូ សាំងហ្គាពូ បាត យេន​
យ័ន)នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការខុសពីក្រដាសប្រាក់ដើមនោះប្រព័ន្ធនិងធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូប្រាក់ទៅតាមអត្រាប្តូរ
ប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគារ។
(២) កម្រៃសេវាផ្ដោតទៅលើចំនួនលើសពី ២០,០០០ ដុល្លារ​ (ឧទារហណ៍: អតិថិជន​ដកប្រាក់ ២២,០០០ ដុល្លារ ដូច្នេះកម្រៃសេវាគិតនោះគឺ ២២,០០០ដុល្លារ – ២០,០០០ ដុល្លារ = ២,០០០ ដុល្លារ x ០.១០% = ២.០០ ដុល្លារ)
(៣) ការបង់ការប្រាក់ត្រូវបានកាត់ពន្ធ (៤% និវាសនជន និង១៤%អនិវាសនជន)
(៤) ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបបិយប័ណ្ណបរទេស ក្រៅពីរៀលនិងដុល្លា និងធ្វើប្រតិបត្តិការប្ដូរទៅជាប្រាក់
រៀលនិងដុល្លារ។
(៥) ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្រៃសេវា និងថ្លៃសេវាដោយមិនជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាមុនឡើយ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS