ឯកត្តបុគ្គល គណនីប្រាក់បញ្ញើ

តើធនាគារ UCB ផ្តល់ជូននូវប្រភេទគណនីប្រាក់បញ្ញើអ្វីខ្លះ ?

Saving

គណនីប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារ UCB ជួយ​អោយ​លោកអ្នក​ទុកដាក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​យ៉ាងងាយស្រួល និងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពល្អ។ គណនី​នីមួយៗ​តែងមានលក្ខណៈ និង​គុណប្រយោជន៍​ជាពិសេស​របស់ខ្លួន​ សម្រាប់​សេវាកម្ម​ជា​ឯកត្តបុគ្គល។ សូមអានជាបន្តទៀតខាងក្រោមនេះ ដើម្បី​សម្រេច​ជ្រើសរើសយក​គណនីណាមួយ ដែល​សក្តិសម​នឹង​តម្រូវការ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់លោកអ្នក។

  • គណនីសន្សំ៖ ជាកន្លែងមួយ ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​សម្រាប់​ដាក់បញ្ញើ ដក និង​ផ្ទេរប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​ជាមួយ​នឹង​អត្រាការប្រាក់​មួយដ៏ប្រសើរ។ គណនីនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងងាយស្រួលណាស់។
  • គណនីចរន្ត៖ អាចប្រើមូលប្បទានប័ត្របាន និងងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់។
  • គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់៖ ផ្តល់លោកអ្នក នូវការប្រាក់​ដ៏ខ្ពស់ ខណៈ​ដែល​លោកអ្នក​សម្រេចផ្ញើប្រាក់ ក្នុង​រយៈពេលកំណត់មួយ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS