កម្ចីរបស់យើង

តើអ្នកកំពុងតែមានផែនការទិញផ្ទះមែនដែរ​​ ឬទេ? ហើយក៏កំពុងតែស្វែងរកធនាគារជាដៃគូរ​ ដែលអាចធ្វើអោយសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត? បើសិនជាចមើ្លយរបស់អ្នកទៅលើសំនួរ ទាំងពីរ​ខាងលើ​ គឺ មែន​ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការរបស់អ្នកឥឡូវនេះ​ តាមរយៈការសាកសួរមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ សំរាប់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ផលិតផលឥណទានទិញផ្ទះរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។

ឥណទានទិញផ្ទះរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ

loan_housing
  • កំរិតឥណទាន​​៖ រហូតដល់ ៧០% នៃតំលៃផ្ទះ
  • រយៈពេល៖​ រហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ
  • វត្ថុដាក់បញ្ចាំ៖ ផ្ទះស្នាក់នៅ
  • អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការសាក

សួរពត៌មានបន្ថែមបានតាមរយៈ

អត្រាការប្រាក់​​សំរាប់​កម្ចី 

ពត៌មានសំខាន់៖

  • អត្រាការប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន =  អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាន + អត្រាបន្ថែម
  • អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលចាប់ពី​ ៧,៥%​ ក្នុងមួយឆ្នាំ
  • អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន​​ ៦%​ ក្នុងមួយឆ្នាំ ចាប់ពី​​ថ្ងៃទី ១៦​ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨ ។​​ អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាននេះ នឹងត្រូវបានកែប្រែ ​ដោយធនាគារ ហើយធនាគារនឹង​ជូនដំណឹងតាមរយៈ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារ។
  • អត្រាបន្ថែមដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន​ អាចមានភាពខុសគ្នា ដែលអាស្រ័យទៅតាម ប្រវត្តិកម្ចី ទំនាក់ទំនងជាមូយធនាគារ និង​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ទៀត របស់អតិថិជន ។

ឧទាហរណ៍: អត្រាការប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន = ៦%​ + ១,៥%ꜛ = ៧,៥%ꜛ

  

 

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS