កម្ចីរបស់យើង

តើអ្នកកំពុងតែមានផែនការទិញផ្ទះមែនដែរ​​ ឬទេ? ហើយក៏កំពុងតែស្វែងរកធនាគារជាដៃគូរ​ ដែលអាចធ្វើអោយសុបិន្តរបស់អ្នកក្លាយជាការពិត? បើសិនជាចមើ្លយរបស់អ្នកទៅលើសំនួរ ទាំងពីរ​ខាងលើ​ គឺ មែន​ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើផែនការរបស់អ្នកឥឡូវនេះ​ តាមរយៈការសាកសួរមកកាន់ធនាគារយើងខ្ញុំ សំរាប់ស្វែងយល់បន្ថែមអំពី ផលិតផលឥណទានទិញផ្ទះរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ។

ឥណទានទិញផ្ទះរបស់ធនាគារយើងខ្ញុំ

loan_housing
  • កំរិតឥណទាន​​៖ រហូតដល់ ៧០% នៃតំលៃផ្ទះ
  • រយៈពេល៖​ រហូតដល់ ២០ ឆ្នាំ
  • វត្ថុដាក់បញ្ចាំ៖ ផ្ទះស្នាក់នៅ
  • អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចធ្វើការសាក

សួរពត៌មានបន្ថែមបានតាមរយៈ

អត្រាការប្រាក់​​សំរាប់​កម្ចី 

  • អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន:
អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាន

ចាប់ពី​​ ថ្ងៃទី ១៦​ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៨

៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ

ពត៌មានសំខាន់៖

  • អត្រាការប្រាក់ដែលផ្តល់ជូនអតិថិជន​ អាចមានភាពខុសគ្នា ដែលអាស្រ័យទៅតាម ប្រវត្តិកម្ចី ទំនាក់ទំនង់ជាមូយធនាគារ និង​ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ទៀត របស់អតិថិជន ។
  • អត្រាការប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន =  អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាន + អាត្រាបន្ថែម
  • អត្រាការប្រាក់មូលដ្ឋាននេះ នឹងត្រូវបានធ្វើការកែប្រែល ​ដោយធនាគារ ហើយធនាគារនឹង​ ធ្វើការជូនដំណឹងតាមរយៈ គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ធនាគារ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS