គណនីចរន្ត

គណនីចរន្ត

សម្រាប់​លោកអ្នក ​ដែល​ស្វែង​រក​ការ​គ្រប់គ្រង​សាច់​ប្រាក់​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ​តែ​មិន​ចង់​អំពល់​នឹង​ការកាន់​វា​នៅ​នឹង​ដៃ​នោះ​ សូម​លោកអ្នក​ជ្រើស​យក​គណនី​ចរន្ត ​របស់​ធនាគារ ​UCB​ ចុះ​មិន​ខក​បំណង​ឡើយ។​ មាន​គណនី​ចរន្ត​ជាមួយ​នឹង​យើង​ខ្ញុំ ​លោក​អ្នក​នឹង​អាច​រីករាយ​ក្នុង​ការទិញ​ទំនិញ​ ទូទាត់​ថ្លៃ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ ​ផ្ទេរ​សាច់ប្រាក់​និង ការដាក់​បញ្ញើ​មូលប្បទានប័ត្រ​ ប្រកប​ដោយ​សុវត្ថិភាព​ និង មាន​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល។

ដើម្បី​ជីវិត​ងាយ​ស្រួល​ សូម​លោក​អ្នក​បើក​នូវ​គណនី​ចរន្ត​មួយ​របស់​ធនាគារ ​UCB​ នា​ថ្ងៃ​នេះ។

តារាងអត្រាការប្រាក់ និងកំរៃសេវា

ការពិពណ៌នា  

អត្រាការប្រាក់ និងកំរៃសេវា  

រូបិយប័ណ្ណ  

រៀល  

ដុល្លាអាមេរិក  

អឺរ៉ូ/ដុល្លាសាំងហ្គារពួរ/បាត/យេនជប៉ុន/យ័ន  

គណនីចរន្ត

ប្រាក់បញ្ញើដំបូង    ២០,០០០,០០០   ៥,០០០ មិនមាន  
បិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល១ខែ   ១២០,០០០  ៣០.០០
បិទគណនីក្នុងអំឡុងពេល៣ខែ ៤០,០០០ ១០.០០

មូលប្បទានបត្រ

ស្នើសុំទិញមូលប្បទានបត្រ (២៥សន្លឹក) ២០,០០០ ៥.00 មិនមាន
មូលប្បទានបត្រត្រលប់/មួយសន្លឹក ២០០,០០០ ៥០.០០
ស្នើសុំទិញមូលប្បទានបត្រសាច់ប្រាក់ ៤0,000 ១0.00
ស្នើសុំទិញមូលប្បទានបត្របត្រ ៤0,000 ១0.00
ស្នើសុំបញ្ឈប់មូលប្បទានបត្រ ៨,000 ២.00

សេវាកម្មប័ណ្ណអេធីអឺម

បណ្ណអេធីអឹមអាចដកទឹកប្រាក់ក្នុង១ថ្ងៃ ៤,000,000 ១,000 មិនមាន
សេវាបណ្ណអេធីអឹមក្នុង១ឆ្នាំ ១២,000 ៣.00
ការដកប្រាក់តាមម៉ាស៊ីនATM
នៅធនាគារដទៃ
(Easy Cash Member)
២,000 0.៥០
សេវាបណ្ណអេធីអឹមឆែកសមតុល្យសាច់
នៅធនាគារផ្សេង 
(Easy Cash Member)
១,២00 0.៣0
ដកប្រាក់បណ្ណអេធីអឹមនៅធនាគារផ្សេង
(Non Easy Cash Member)
២0,000 ៥.00
សេវាបណ្ណអេធីអឹមឆែកសមតុល្យសាច់
នៅធនាគារផ្សេង​ 
(Non Easy Cash Member)
២,000 0.៥០
បណ្ណអេធីអឹមខូច​ឬបាត់ ១២000 ៣.00

សេវាផ្សេងៗ

ថ្លៃសេវាបើកប្រាក់ខែ ៨,000 ២.00 មិនមាន
លិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យ ២0,000 ៥.00 តម្លៃសមមូលនឹង៥ដុល្លារ
គណនីគ្មានប្រតិបត្តិការ ២0,000 ៥.00 តម្លៃសមមូលនឹង៥ដុល្លារ
បញ្ជាក់ពីប្រតិបត្តិការ​ (ឥតគិតថ្លៃសំរាប់ខែបច្ចុប្បន្ន) ៨,000 ២.00 តម្លៃសមមូលនឹង២ដុល្លារ សម្រាប់ការស្នើសុំ
លិខិតបញ្ជាក់សំរាប់សវនកម្ម ៤0,000 ១0.00 តម្លៃសមមូលនឹង១០ដុល្លារ
បញ្ញើនិងដកប្រាក់តាមសាខាឆ្លងតំបន់
ប្រសិនចំនួនលើសពី២០,០០០ដុល្លា អាមេរិក ឬ រូបិយប័ណ្ណមានតំលៃស្មើ(កំរិតប្រចាំថ្ងៃ)(3)
០.១០ % ០.១០ % ០.១០ %
ការចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់សេវាអ៊ីនធឺណែត មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ មិនគិតថ្លៃ

កំណត់សម្គាល់

(១) កម្រៃសេវានិងថ្លៃសេវាគិតជាប្រាក់រៀលហើយអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើ
អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររវាងប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក។ រូបបិយប័ណ្ណ (អឺរ៉ូ សាំងហ្គាពូ បាត យេន​
យ័ន)នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការខុសពីក្រដាសប្រាក់ដើមនោះប្រព័ន្ធនិងធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូប្រាក់ទៅតាមអត្រាប្តូរ
ប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគារ។
(២) កម្រៃសេវាផ្ដោតទៅលើចំនួនលើសពី ២០,០០០ ដុល្លារ​ (ឧទារហណ៍: អតិថិជន​ដកប្រាក់ ២២,០០០ ដុល្លារ ដូច្នេះកម្រៃសេវាគិតនោះគឺ ២២,០០០ដុល្លារ – ២០,០០០ ដុល្លារ = ២,០០០ ដុល្លារ x ០.១០% = ២.០០ ដុល្លារ)
(៣) ការបង់ការប្រាក់ត្រូវបានកាត់ពន្ធ (៤% និវាសនជន និង១៤%អនិវាសនជន)
(៤) ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបបិយប័ណ្ណបរទេស ក្រៅពីរៀលនិងដុល្លា និងធ្វើប្រតិបត្តិការប្ដូរទៅជាប្រាក់
រៀលនិងដុល្លារ។
(៥) ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្រៃសេវា និងថ្លៃសេវាដោយមិនជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាមុនឡើយ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS