ពាណិជ្ជកម្ម ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្មការប្រមូលឯកសារ (Documentary Collection) របស់ធនាគារ UCB

សេវាកម្មការប្រមូលឯកសារ (Documentary Collection) របស់ធនាគារ UCB

ការ​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ដ៏​ងាយ​ស្រួល

នៅ​​ធនាគារ​ UCB​ លោក​អ្នក​អាច​បញ្ជូន​ឯកសារ​សម្រាប់​ពាណិជ្ជកម្ម​នាំ​ចេញ-​នាំចូល​​ អោយ​ដល់​ដៃ​គូ​អាជីវកម្ម​របស់​លោក​អ្នក​បាន​យ៉ាង​រហ័ស​ និង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ ជា​មួយ​នឹង​សេវា​ប្រ​មូលឯ­កសារ​របស់​យើង។ ​សូម​លោកអ្នក​កុំ​អោយ​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​នៃ​ការ​ប្រមូល​ និង ​បញ្ជូន​ឯកសារ​អាជីវកម្ម​ផ្សេងៗ​ដ៏​មាន​តម្លៃ​នេះ​ កន្លង​ហួស​អោយ​សោះ។ ឯកសារ​ទាំង​អស់​នោះ​នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​​គោល​ដៅ​រៀងៗ​ខ្លួនបាន​យ៉ាង​ល្អ​ និង​ជឿ​ជាក់។

ធនាគារ ​UCB ​ក៏​អាច​ជួយ​លោកអ្នក​ក្នុង​ការ​ប្រមូល​ និង​ទូទាត់​ឯកសារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ អោយ​ទៅ​ជា​ហិរញ្ញប្បទាន​ហើយ​យើង​មាន​ផ្តល់​នូវ​សេវា​ប្រឹក្សា​ ដើម្បី​អោយ​ប្រាកដ​ថា​ឯកសារ​របស់​លោក​អ្នក​ ត្រូវ​តាម​កិច្ច​សន្យា​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង គោរព​តាម​បទ​បញ្ញត្តិ​ក្នុង​តំបន់​ និង ​អន្តរជាតិ ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS