ការផ្ទេរប្រាក់

ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ដែល​គ្មាន​ការ​បារម្ភ​ពី​ការ​ខាតបង់​ជា​មួយ​ធនាគារ​ UCB

ធនាគារ UCB ​ផ្តល់​នូវ​ការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ ដែល​ងាយ​  ​រហ័ស​ ហើយ​ដែល​សំខាន់​ទៀត​នោះ​គឺ​មាន​សុវត្ថិភាព​ ដូច្នេះ​លោក​អ្នក​អាច​ប្រាកដ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា​ ប្រាក់​របស់​លោកអ្នក​នឹង​ត្រូវ​ផ្ទេរ​ចេញ​ ឬ​ទទួល​បាន​ ប្រកប​ដោយ​ការ​ជឿ​ទុកចិត្ត​ជា​មួយ​និង​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រលាញ់​ ឬ​ដៃ​គូ​អាជីវកម្ម​របស់​លោកអ្នក។

ប្រតិបត្តិការផ្ទេប្រាក់ក្នុងស្រុក (E-PAYMENT)

ការពិពណ៌នា  

អត្រាការប្រាក់ និងកំរៃសេវា 

រូបិយប័ណ្ណ  

រៀល  

ដុល្លាអាមេរិក  

អឺរ៉ូ/ដុល្លាសាំងហ្គារពួរ/បាត/យេនជប៉ុន/យ័ន  

ការផ្ទេប្រាក់ទៅធនាគារឬ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង
០.០៥% (តិចជាង៤០,០០០)   ០.០៥% (តិចជាង១០.០០)  

០.០៥%

(តិចជាងឬតម្លៃសមមូលនឹង១០ដុល្លារ)  
ទឹកប្រាក់ចូលគណនីពីធនាគារឬ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង  
៨,០០០ ២.០០ តម្លៃសមមូលនឹង២ដុល្លារ  

ការទូទាត់ឆាប់រហ័ស ( ការទូទាត់សម្រាប់តែប្រាក់រៀល)  

ប្រតិបត្តិការផ្ទេប្រាក់ទៅ
ធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេង  
≤ ៤,០០០​,០០០ ៤,០០០
រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការទៅ
តាមអត្រាប្ដូរប្រាក់របស់ធនាគារ  
> ៤,០០០,០០០ ទៅ ≤ ២០,០០០,០០០ ៨,០០០
> ២០,០០០,០០០ទៅ ≤ ៤០,០០០,០០០  ១២,០០០

កំណត់សម្គាល់

(១) កម្រៃសេវានិងថ្លៃសេវាគិតជាប្រាក់រៀលហើយអ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឲ្យបង់ប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយផ្អែកលើ
អត្រាប្តូរប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររវាងប្រាក់រៀលនិងដុល្លារអាមេរិក។ រូបបិយប័ណ្ណ (អឺរ៉ូ សាំងហ្គាពូ បាត យេន​
យ័ន)នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការខុសពីក្រដាសប្រាក់ដើមនោះប្រព័ន្ធនិងធ្វើប្រតិបត្តិការប្តូប្រាក់ទៅតាមអត្រាប្តូរ
ប្រាក់បច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគារ។
(២) កម្រៃសេវាផ្ដោតទៅលើចំនួនលើសពី ២០,០០០ ដុល្លារ​ (ឧទារហណ៍: អតិថិជន​ដកប្រាក់ ២២,០០០ ដុល្លារ ដូច្នេះកម្រៃសេវាគិតនោះគឺ ២២,០០០ដុល្លារ – ២០,០០០ ដុល្លារ = ២,០០០ ដុល្លារ x ០.១០% = ២.០០ ដុល្លារ)
(៣) ការបង់ការប្រាក់ត្រូវបានកាត់ពន្ធ (៤% និវាសនជន និង១៤%អនិវាសនជន)
(៤) ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់សម្រាប់រូបបិយប័ណ្ណបរទេស ក្រៅពីរៀលនិងដុល្លា និងធ្វើប្រតិបត្តិការប្ដូរទៅជាប្រាក់
រៀលនិងដុល្លារ។
(៥) ធនាគារសូមរក្សាសិទ្ធិកែប្រែកម្រៃសេវា និងថ្លៃសេវាដោយមិនជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាមុនឡើយ។

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS