សេវាកម្មសម្រាប់អាជីវកម្ម

សូមទទួលយកយើងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក

សេវាផ្ទេរប្រាក់​​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ SWIFT

សេវាផ្ទេរប្រាក់​​តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ SWIFT
 

ផ្ទេរ​សាច់​ប្រាក់​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​ – ជាមួយ​ សេវា​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស​តាម​រយៈ​ប្រព័ន្ធ ​SWIFT លោក​អ្នក​នឹង​អាច​ផ្ញើ និង ទទួល​ប្រាក់​ បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស តាម​ប្រតិបត្តិការណ៍​ផ្ទាល់​មួយ

 
 

ប្រាក់កម្ចី

ប្រាក់កម្ចី
 

ហិរញ្ញប្ប​ទាន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​បត់​បែន – ​យើង​ផ្តល់​នូវ​សេវា​ផ្តល់​កម្ចី ជាច្រើន​ ដែល​សម្រិត​សម្រាំង ដើម្បី​បំពេញ​ ​តម្រូវការ​អាជីវកម្ម លោក​អ្នក​។

 
 

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS