អំពី UCB របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំ

ខាង​ក្រោម​នេះ​លោក​អ្នក​នឹង​អាច​រក​បាន ​នូវ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ ​ដែល​ទើប​ចេញ​ផ្សាយ​ថ្មីៗ​បំផុត ​និង​របាយ​ការណ៍​ដែល​បាន​ចេញ​ផ្សាយ​ឆ្នាំ​មុនៗ។

ទិន្នន័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ ​និង​ការ​ពិពណ៌នា ​អំពី​លទ្ធផល​ការងារ​របស់​ធនាគារ​ UCB ​មាន​នៅ​ក្នុង​របាយ​ការណ៍​នីមួយៗ។ ​លោក​អ្នក​ក៏​អាច​រក​មក​អាន​បាន ​នូវ​សេចក្តី​បំភ្លឺ ​របស់​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​របស់​យើង ​និង​ការ​បំភ្លឺ​លើ​ការ​រក​ឃើញ​ពី​សំណាក់​សវនករ​ឯករាជ្យ​ផង​ដែរ។

សូម​ចុច​ទី​នេះ​ដើម្បី​បើក​មើលរបាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្រូវ​មាន​កម្មវិធី​អាន ​PDF) ​ឬ​ទាញ​យក​ឯកសារ​នោះ ​មក​ទុក​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោក​អ្នក។

 • Union Commercial Bank - Annual Report English 2020

  Annual Report English 2020

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 6.14MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report Khmer 2020

  Annual Report Khmer 2020

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 6.49MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report English 2019

  Annual Report English 2019

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 5.09MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report Khmer 2019

  Annual Report Khmer 2019

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 5.09MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report English 2018

  Annual Report English 2018

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 4.28MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report Khmer 2018

  Annual Report Khmer 2018

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 4.15MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report English 2017

  Annual Report English 2017

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 3.48MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report Khmer 2017

  Annual Report Khmer 2017

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 3.70MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2016

  Annual Report 2016

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 5.04MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2015

  Annual Report 2015

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 7.79MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2014

  Annual Report 2014

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 2.33MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2013

  Annual Report 2013

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 1.96MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2012

  Annual Report 2012

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 1.61MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2011

  Annual Report 2011

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 3.89MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2010

  Annual Report 2010

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 2.66MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2009

  Annual Report 2009

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 2.35MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2008

  Annual Report 2008

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 2.79MB
 • Union Commercial Bank - Annual Report 2007

  Annual Report 2007

  ប្រភេទ: PDF
  ទំហំ: 2.40MB

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS