អំពី UCB ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

ធនាគារ UCB ​ជា​និយោជក​មួយ ​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ឱកាស​ដ៏​ល្អ ​សម្រាប់​ភាព​ចម្រុង​ចម្រើន​របស់​និយោជិក។

អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តទេពកោសល្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកនិងទទួលបាននូវចំណេះដឹងក្នុងវិស័យធនាគារអន្ដរជាតិ? ធនាគារ UCB អាចជាកន្លែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការបើកចំហរជាច្រើនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសូមមានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ សម្រាប់ឱកាសអាជីពជាមួយធនាគារសហពាណិជ្ជភីអិលស៊ី។ ucb application form_candidate.pdf

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មុខងារ​ ទីកន្លែង ថ្ងៃផុតកំនត់
IT ManagerUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Senior Loan Officer UCB Phnom Penhថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Service AssistanceUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Application Development UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Assistant Branch ManagerBranchថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Assistant Relationship ManagerUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Customer Service (Sihanouk) UCB Sihanouk Ville Branchថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Customer Service (Phnom Penh)UCB Phnom Penhថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
Loan Officer (Phnom Penh)UCB Phnom Penhថ្ងៃអាទិត្យ, 31 ខែ​តុលា 2021
 

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS