អំពី UCB ឱកាសការងារ

ឱកាសការងារ

ធនាគារ UCB ​ជា​និយោជក​មួយ ​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ឱកាស​ដ៏​ល្អ ​សម្រាប់​ភាព​ចម្រុង​ចម្រើន​របស់​និយោជិក។

អ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបន្តទេពកោសល្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកនិងទទួលបាននូវចំណេះដឹងក្នុងវិស័យធនាគារអន្ដរជាតិ? ធនាគារ UCB អាចជាកន្លែងត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។ បច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការបើកចំហរជាច្រើនដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសូមមានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីផ្ញើអ៊ីមែល អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​សំបុត្រ​​ឥត​ប្រយោជន៍​ផ្សេងៗ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​អនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បី​មើល​វា។ សម្រាប់ឱកាសអាជីពជាមួយធនាគារសហពាណិជ្ជភីអិលស៊ី។ ucb application form_candidate.pdf

តម្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

មុខងារ​ ទីកន្លែង ថ្ងៃផុតកំនត់
Relationship Manager TraineeUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Internal Appraisal UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Risk Management OfficerUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Application Development UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Internal Audit Officer UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃអង្គារ, 31 ខែ​ធ្នូ 2019
Loan Officer (Phnom Penh)UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Credit Assessment Team Leader UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Customer Service UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Compliance OfficerUCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Loan Administration UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Customer Service (Sihanouk) UCB Sihanouk Ville Branchថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Loan Trainee UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Internal Appraisal Trainee UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Teller Trainee UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Loan Administration Trainee UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Teller - Chinese Speaker UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Credit Analyze Officer UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Authorization (Afternoon Shift)UCB Phnom Penhថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
Deputy Head of Accounting UCB Phnom Penh, Head Officeថ្ងៃសៅរ៍, 30 ខែ​វិច្ឆិកា 2019
 

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS