សេវាធនាគារឯកត្តបុគ្គល

សេវាកម្មធនាគារឯកត្តបុគ្គលនៅធនាគារ UCB

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
 

វិនិយោគ​ដែល​ពុំ​មាន​ភ័យ​ខ្លាច​ពី​ការ​ខាត​បង់ ហើយ​មានអត្រា​ការ​ប្រាក់​ខ្ពស់ -​ ក្នុងអត្រា​ ៣ % ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​​ សម្រាប់​គណនី​ប្រាក់​បញ្ញើ​​មាន​កាល​កំណត់

 
 

ពឹងផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់កម្ចី

មានប្រសិទ្ឋិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី ០១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦

  បច្ចុប្បន្ន
ពឹងផ្អែកលើអត្រាការប្រាក់ ៨%P.A
 
 

© Copyright 2010 Union Commercial Bank Plc. All rights reserved.

Created by OPUS